'
    Strona Główna
    Deklaracja
    O nas
    Statut
     E-mail
     Gadu-Gadu; 6852165 Gadu-gadu
Gadu-Gadu; 6852165
    Skype
    Imprezy
    Weekned
    Wyprawy
    Konkursy
    !! Tarchalice !!
    Wakacje
    Sport
    Turystyka
    Kultura
    Rowerowy Powiat
Jesteś osobą
 Rozdział I
Nazwa , siedziba , obszar działania .

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Turystyki Rowerowej „ CROSS „ (zwane dalej TOWARZYSTWEM ).

§ 2.

TOWARZYSTWO działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą jest miasto Wołów .

§ 3.

TOWARZYSTWO ma prawo używać pieczęci , godła , barw i znaczków organizacyjnych .

§ 4.

TOWARZYSTWO opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków .

Rozdział II
Postanowienia ogólne.

§ 5.

Celem TOWARZYSTWA jest :
- promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego
- propagowanie aktywnych form rekreacji i wypoczynku
- wspieranie inicjatyw proekologicznych
- aktywne promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego powiatu wołowskiego .
- kształtowanie nowoczesnego wizerunku powiatu wołowskiego w kraju i poza granicami.

§ 6.

TOWARZYSTWO realizuje swoje cele :

- organizując rajdy rowerowe, zawody , szkolenia , spotkania
- współpracując z administracją publiczną powiatu wołowskiego i firmami komercyjnymi .
- uczestnicząc w sympozjach lokalnych i krajowych poświęconych ruchowi rowerowemu.
- współpracując z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą .
- działając aktywnie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.
- gromadząc środki finansowe na cele statutowe TOWARZYSTWA.

Rozdział III
Członkowie , ich prawa i obowiązki .

§ 7.

Członkowie TOWARZYSTWA dzielą się na zwyczajnych , honorowych i wspierających .

§ 8.

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne .

§ 9.

Warunkiem przyjęcia do TOWARZYSTWA w charakterze członka zwyczajnego jest wprowadzenie przez osobę już do niego należącą .Przyjęcie następuje na podstawie złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej : imię i nazwisko , miejsce zamieszkania , datę urodzenia , oświadczenie o przystąpieniu potwierdzone podpisem wstępującego . Wpisu dokonuje Zarząd.

§ 10.

Członkostwo zwyczajne w TOWARZYSTWIE ustaje na skutek :

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi

b) wykluczenia na wniosek Zarządu z powodu :
- nie wywiązywania się z obowiązków członka
- przynależenia do organizacji o celach sprzecznych z celami TOWARZYSTWA<

§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo : - wybierać władze i kandydować do nich . - tworzyć program działalności TOWARZYSTWA - korzystać ze sprzętu TOWARZYSTWA - uzyskiwać informacje na temat działalności TOWARZYSTWA . - wystąpić z TOWARZYSTWA poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.

§ 12.

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest :
- przestrzeganie Statutu , regulaminów oraz stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz
- czynne uczestnictwo w programie .
- używanie barw i oznaczeń TOWARZYSTWA podczas imprez oficjalnych ( rajdy, zawody itp. ) .
- regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna .

§ 14.

Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Zebranie Ogólne TOWARZYSTWA .

§ 15.

Prawa członka honorowego : - głos doradczy w działalności TOWARZYSTWA

§ 16.

Członek honorowy ma obowiązek reprezentowania TOWARZYSTWA przy współpracy z Zarządem .

§ 17.

Ustanie członkostwa honorowego następuje na skutek :
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi TOWARZYSTWA
- poważnego naruszenia Statutu Pozbawienie honorowego członkostwa może nastąpić uchwałą Zebrania Ogólnego na wniosek Zarządu .

§ 18.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna , która popiera realizację celów statutowych i wspiera materialnie działalność TOWARZYSTWA .

§ 19.

Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu .

Rozdział IV
Władze T.T.R. CROSS.

§ 20.

Władzami TOWARZYSTWA są:
- Zebranie Ogólne
- Prezes
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Najwyższą władzą TOWARZYSTWA jest Zebranie Ogólne, któremu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Vice Prezes. Nie dotyczy to Zebrania Ogólnego, na którym dokonuje się ich wyboru lub głosuje się nad udzieleniem absolutorium - wówczas obrady Zebrania Ogólnego prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 22.

a) Zebranie Ogólne może ważnie obradować i podejmować uchwały w obecności ponad połowy liczby członków .

b) uchwały Zebrania Ogólnego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia i nabierają mocy w dniu określonym przez uchwałę .

c) przy obliczaniu większości głosów, wymaganej do przyjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale .

d) uchwały są podejmowane zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym , chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej .

e) głosowania personalne są tajne .

f) tajność głosowania zarządza przynajmniej dwóch członków.

§ 23.

Sposób i tryb zwoływania Zebrania Ogólnego:
a) członkowie TOWARZYSTWA o Zebraniu Ogólnym muszą być pisemnie poinformowani 8 dni wcześniej

b) Zebranie Ogólne ma prawo zwołać Prezes, Zarząd lub Komisja Rewizyjna

c) Zebranie Ogólne odbywa się co najmniej raz na kwartał lecz nie częściej niż co 14 dni.

Daty następnych Zebrań są ustalane przez Zebranie Ogólne.

§ 24.

W zakres kompetencji Zebrania Ogólnego wchodzą:

a) uchwalanie Statutu oraz zmian w nim samym większością 2/3 głosów

b) wybieranie i odwoływanie Prezesa

c) zatwierdzanie sprawozdania rocznego Prezesa i udzielanie mu absolutorium. W przypadku nie udzielenia absolutorium osoba pełniąca funkcję Prezesa nie może kandydować powtórnie na ten urząd przez najbliższy okres

d) wybieranie i odwoływanie poszczególnych członków Zarządu

e) udzielanie votum nieufności Prezesowi i Zarządowi stosunkiem 2/3 głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej, przy czym może być ono przeprowadzone dopiero na następnym Zebraniu Ogólnym

f) wybieranie, odwoływanie i uzupełnianie członków Komisji Rewizyjnej

g) podejmowanie decyzji zmiany nazwy TOWARZYSTWA lub jego rozwiązania

h) przystępowanie i występowanie na zasadach federacyjnych do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnych celach

i) zatwierdzanie rocznego projektu programu proponowanego przez Zarząd

j) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw - wniesionych pod obrady Zebrania Ogólnego oraz dla których Statut nie ustala własności innych władz TOWARZYSTWA .

§ 25.

Prezes jest najwyższym organem wykonawczym TOWARZYSTWA - wykonuje uchwały Zebrania Ogólnego przy pomocy Zarządu.

§ 26.

Wybór Prezesa:

a) Prezesa wybiera Zebranie Ogólne w głosowaniu tajnym

b) wybrany Prezes kompletuje skład Zarządu, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Ogólne jako całość

c) kadencja Prezesa i Zarządu trwa 24 miesięcy

d) ustępujący Prezes składa pisemne sprawozdanie z działalności Zarządu e) kadencja może się powtarzać trzykrotnie w następujących po sobie okresach.

§ 27.

Kompetencje Prezesa:

a) kierowanie całością prac organizacyjnych

b) ustalanie planu pracy organizacji oraz wykonywanie i przestrzeganie uchwał Zebrania Ogólnego

c) prawo zwoływania posiedzeń Zarządu

d) wyznaczanie zastępstwa swojej osoby

e) reprezentowanie TOWARZYSTWA na zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań prawno-majątkowych z min. jednym członkiem Zarządu

f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub członka Zarządu

g) uzupełnienie Zarządu o jedną osobę w okresie swojej kadencji, dokonanie większych zmian wymaga ich zatwierdzenia przez Zebranie Ogólne.

§ 28.

Od dnia Zebrania Ogólnego, na którym zgłoszono wniosek o votum nieufności dla Zarządu oraz Prezesa do dnia na którym wniosek ten ma być głosowany, Prezes i Zarząd nie mogą podejmować żadnych decyzji finansowo-majątkowych bez zgody Komisji Rewizyjnej.

§ 29.

Zarząd podlega Prezesowi i spełnia funkcje informacyjno-administracyjne.

§ 30.

Zarząd składa się z trzech osób: Vice Prezesa , Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 31.

Kompetencje Zarządu:

a) reprezentowanie TOWARZYSTWA na zewnątrz oraz zaciąganie zobowiązań prawno-majątkowych przez Prezesa i minimum jednego członka Zarządu

b) zwoływanie Zebrania Ogólnego

c) opracowanie programu działalności TOWARZYSTWA Zarząd zbiera się co najmniej raz na miesiąc na wniosek Prezesa.

§32.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej TOWARZYSTWA Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu finansów, majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem

b) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Zebrania Ogólnego

c) przedkładanie na Zebraniu Ogólnym kontrolnego sprawozdania rocznego oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

d) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

§ 33.

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania o zwołanie posiedzenia TOWARZYSTWA oraz:

a) składanie zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości .

§ 34.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera Przewodniczącego.

§ 35.

Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 36.

Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności wszystkich członków.

§ 37.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 24 miesiące. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na sprawozdawczo-wyborczym Zebraniu Ogólnym

b) ustania członkostwa w TOWARZYSTWIE

c) zrzeczenia się udziału w tych organach;

d) odwołania przez Zebranie Ogólne.

§ 38.

Członek Komisji Rewizyjnej:

a) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków TOWARZYSTWA tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o Stowarzyszeniach

b) może być odwołany przez Zebranie Ogólne bezwzględną większością głosów.

§ 39.

Dla obsługi administracyjnej TOWARZYSTWA Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację oraz zakres działania.

Rozdział V
Majątek T.T.R. CROSS.

§ 40.

Majątek TOWARZYSTWA stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

§ 41.

Środki finansowe na realizację zadań statutowych TOWARZYSTWO uzyskuje z:

a) darowizn , zapisów i spadków

b) dotacji budżetowych na zadania zlecone TOWARZYSTWU

c) własnej działalności gospodarczej

d) majątku TOWARZYSTWA

e) innych źródeł.

§ 42.

Działalność gospodarczą TOWARZYSTWO może podjąć na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego. Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych .

§ 43.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Do dokonania czynności prawnych w imieniu TOWARZYSTWA wymagane jest współdziałanie Prezesa i jednego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się TOWARZYSTWA.

§ 44.

Uchwałę o rozwiązaniu TOWARZYSTWO podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 45.

Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek TOWARZYSTWA .

§ 46.

Jeżeli uchwała, o której mowa w Art. 46 nie stanowi inaczej, likwidatorami są: Prezes i Skarbnik.

Treść statutu została zatwierdzona przez Zebraniu Założycielskie Stowarzyszenia i zarejestrowana w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

projcted by: Jacek Kosmalski © 2006